اطلاعات بیشتر مشخصات و مختصری از کتاب
برنامه نویسی به زبان ++C
2000
Design Object Oriented Systems With Cpp
 فصل اول، الگوريتم و فلوچارت: در اين فصل تعريف الگوريتم و فلوچارت بيان شده است و حدود 50 مسئله بيان گرديد که الگوريتم آن  ها بيان شده و فلوچارت آن ها نيز رسم گرديد. در ضمن در اين فصل 42 تمرين بيان شده است که الگورينم و فلوچارت آن ها را دانشجو بايد حل نمايد.
 فصل دوم، آشنايي با زبان C++: در اين فصل سطوح مختلف زبان ها، ويژگي هاي زبان C++، کلمات کليدي، انواع داده ها، تعريف متغيرها، ثابت ها، مفهوم عملگرها و انواع آن ها، دستورات ورودي و خروجي و توابع کار با گرافيک C++ بيان گرديده است. در اين فصل حدود 32 مثال حل شده است و حل 22 مثال در سايت آمده است. در ضمن عنوان  37  تمرين براي دانشجويان بيان گرديد.
 فصل سوم، ساختار تصميم و تکرار: در اين فصل دستورات ساختار هاي تصميم نظير if، switch، ساختارهاي تکرار نظير for، while، do … while ، دستورات break  و continue بيان گرديدند. در اين فصل حدود 47 برنامه در کتاب حل شده و عنوان حدود 45 برنامه  در کتاب بيان گرديده ولي حل آن ها در سايت آمده است. در ضمن اين فصل داراي 39 تمرين حل نشده است که بايد توسط دانشجويان محترم حل شود. 
 فصل چهارم، توابع: در اين فصل انواع توابع، پياده سازي توابع، فراخواني توابع، انواع ارسال پارامترها (مقدار يا ارجاع) به توابع، طول عمر و محدوده حضور متغيرها، توابع inline، چند ريختي، تعريف آرگومان هاي اختياري و توابع بازگشتي بحث گرديده است. در اين فصل حدود 30 برنامه در کتاب حل گرديده و عنوان حدود 38 برنامه در کتاب بيان گرديده، اما حل آن ها در سايت آمده است. در ضمن حدود 27 برنامه ديگر به عنوان تمرين بيان شده است که حل آن ها به دانشجويان واگذار گرديده است.
 فصل پنجم، آرايه ها، رشته   ها و اشاره گرها: در اين فصل مفهوم آرايه، تعريف آرايه هاي يک بعدي  و دو بعدي، تعريف رشته، ورودي و خروجي رشته ها و مفهوم اشاره گر بيان گرديده است. در اين فصل حدود 25 برنامه در کتاب حل گرديده است که برخي از برنامه هاي از چندين بخش تشکيل شده اند.  عنوان حدود 29 برنامه در کتاب آمده، ولي حل آن ها را مي توانيد از سايت بگيريد. در ضمن حدود 42 برنامه به عنوان تمرين آمده است که دانشجويان محترم بايدآن ها را حل کنند.
 فصل ششم، ساختمان ها، کلاس ها و وراثت: در اين فصل مفهوم ساختمان، پياده سازي ساختمان، مفهوم کلاس، نمونه سازي از کلاس، وراثت در کلاس و پياده سازي مجدد عملگرها بيان گرديده است و حدود 30 مسئله در کتاب حل شده است. حل حدود 5 تمرين در سايت آمده است و در ضمن عنوان حدود 15 تمرين در حد پروژه در کتاب آمده است که حل آن ها به دانشجويان واگذار شده است. 
 پيوست: عنوان حدود 110 مسئله بيان گرديده است که حل آن ها در سايت آمده است. 

بازگشت
Tweets
    کلیه حقوق متعلق به انتشارات فناوری نوین می باشد انتشارات فناوری نوین